IBS


Idź do spisu treści

Propozycje tematow badan część 2

________________________________________

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

* Doradztwo w zakresie budowania (lub modyfikacji) publicznego wizerunku organizacji (stowarzyszenia, związku, fundacji) oraz budowania poparcia społecznego dla organizacji i jej celów.
* Doradztwo w zakresie
budowania lub poprawy współpracy z instytucjami publicznymi, administracją państwową i organami samorządu terytorialnego oraz biznesem. Usługa obejmuje: tworzenie i wdrażanie modeli współpracy między organizacjami społecznymi a organami władzy publicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym.
*
Doradztwo w zakresie zdobywania dostępu do i korzystania z dobrowolnych źródeł finansowania działalności organizacji. Foundraising, sponsoring, kontakty z podmiotami udzielającymi grantów i dotacji.
*
Doradztwo w zakresie informacji publicznej i lobbingu. Tworzenie strategii informacyjnej, projektowanie publikacji własnych (informatory, ulotki, biuletyny, strony internetowe, plakaty itp.), doradztwo w dziedzinie kontaktów organizacji ze środkami przekazu (media relations), doradztwo w dziedzinie wystąpień publicznych ( w tym usługi z zakresu speechwritingu) i organizacji debat publicznych. Techniki lobbingowe.
*
Badania społeczne: ilościowe (ankietowe) i jakościowe (fokusowe) w zakresie publicznego odbioru samej organizacji, jej działalności oraz problematyki związanej
z misją organizacji.

________________________________________

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ BADAŃ JAKOŚCIOWYCH:

* Korzyści oczekiwane przez konsumenta, np. odkrywanie wytycznych
do
pozycjonowania, poszukiwanie kreatywnych koncepcji dotyczących produktu, jego wartości użytkowych i symbolicznych, poszukiwanie i generowanie idei związanych z rozwojem nowego produktu, wstępna ocena prototypów, rozpoznanie sytuacji użycia produktu w relacji do stylu życia konsumenta i przyjętego przez niego systemu wartości, wyszukiwanie nisz rynkowych, diagnoza potencjalnych problemów;
*
Komunikacja jako system informacji przekazywanych nabywcy i od niego odbieranych, np. Generacja pomysłów i poszukiwanie koncepcji strategii promocji, jej argumentów, wstępna ocena projektów i już realizowanych kampanii, dotarcie do języka, jakim posługuje się na co dzień nabywca, wstępna identyfikacja potrzeb informacyjnych i podatności na działania promocyjne, diagnoza potencjalnych problemów;
*
Komfort nabywcy związany z zakupem produktów i usług, np. Poszukiwanie i generowanie idei dotyczących strategii sprzedaży, identyfikacja preferencji związanych z formą i miejscem sprzedaży i ich wstępna ocena, diagnoza potencjalnych problemów;
*
Koszt całościowy ponoszony przez nabywcę, np. Poszukiwanie komponentów składających się na koszt, odkrywanie roli ceny w procesie decyzji o zakupie, identyfikacja skłonności do oszczędzania i priorytetów budżetowych, diagnoza potencjalnych problemów,
*
Segmentacja nabywców, np. Poszukiwanie wytycznych dla ustalenia kryteriów segmentacji, rozpoznanie ról odgrywanych przez nabywców w ich otoczeniu, diagnoza potencjalnych problemów;
*
Psychologiczne uwarunkowania działań nabywcy, np. Kompleksowa eksploracja zachowania, czyli sondowanie ukrytych motywów, postaw, docieranie do czynników wpływających na decyzje, zrozumienie złożonego procesu podejmowania decyzji o zakupie i znaczenia jego poszczególnych etapów, diagnoza potencjalnych problemów;
*
Przygotowanie badań marketingowych, np. Generowanie hipotez do badań ilościowych, tworzenie wytycznych do kolejnych badań, konstrukcja oraz sprawdzanie poprawności instrumentów pomiarowych, interpretacja wyników uzyskanych w badaniach ilościowych dla głębszego zrozumienia zachowania, które zostało wstępnie zidentyfikowane, wyznaczanie zakresu problemu badawczego;
*
Ogólne rozpoznanie rynku, np. Poszerzenie wiedzy na temat danych zjawisk rynkowych, wstępna identyfikacja wpływu ogólnych trendów na postępowanie nabywców, diagnoza potencjalnych problemów.

________________________________________

ZASTOSOWANIE WYWIADÓW GRUPOWYCH

* Generowanie idei - badania jakościowe stosowane są również do kreowanie nowych idei, np. Związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek lub ulepszeniem istniejącego (wtedy najczęściej stosujemy grupy kreatywne),
*
Wprowadzanie nowego produktu na rynek - dzięki badaniom jakościowym można modyfikować i dostosowywać do oczekiwań potencjalnych odbiorców wszelkie pomysły związane z nowym produktem: jego cechy fizyczne i użytkowe: opakowanie, nazwę, wizerunek produktu),
*
Zwyczaje i używanie produktu - celem jest rozpoznanie zwyczajów związanych z używaniem grupy produktów lub usług o obszaru, który nie jest jeszcze dostatecznie rozpoznany oraz poznanie motywów używania danej grupy produktów lub marki, poznanie potrzeb związanych z tą grupą produktów),
*
Badanie postaw - celem jest poznanie opinii, odczuć i skojarzeń wywołanych badanym produktem lub koncepcją,
*
Pozycjonowanie produktu - w tym przypadku celem badań jest odkrycie najbardziej efektywnego sposobu przekazania informacji na temat produktu lub usługi potencjalnym odbiorcom. W badaniu można testować mocne i słabe strony wizerunków istniejących produktów w celu ich zmiany, jak i propozycje pozycjonowania produktów, które dopiero mają być wprowadzane na rynek,
*
Badanie przekazu reklamowego - w przypadku badania przekazu reklamowego w fazie tworzenia reklamy (testowanie koncepcji reklamy w postaci tzw. Story-board lub animatic), jak i do testowania skończonej wersji reklamy.


Strona w rozbudowie; ostatnia modyfikacja: maj 2007 (v.033) | info@ibs24.eu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego