IBS


Idź do spisu treści

Propozycje tematow badan część 1

________________________________________

BADANIA JAKOŚCIOWE - ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE oraz WYWIADY POGŁĘBIONE

* wprowadzanie nowego produktu na rynek (modyfikowanie i dostosowywanie cech fizycznych i użytkowych wprowadzanego produktu, opakowania, nazwy, wizerunku, produktu);
*
pozycjonowanie produktu (odkrywanie najbardziej efektywnego sposobu przekazania informacji na temat produktu lub usługi potencjalnym klientom);
*
badanie zwyczajów związanych z używaniem produktu (rozpoznanie zwyczajów związanych z używaniem grupy produktów lub usług, poznanie motywów używania danej grupy produktów lub marki, poznanie potrzeb związanych z ta grupa produktów);
*
badanie postaw (poznanie opinii, odczuć i skojarzeń wywołanych przez badany produkt lub Koncepcję);
*
badanie przekazu reklamowego;
*
generowanie idei (kreowanie nowych pomysłów - grupy twórcze).

________________________________________

SAMORZĄDY

* STRATEGIA ROZWOJU. Kompleksowo przygotowany i prowadzony proces planowania i zarządzania dla miast, gmin, powiatów i województw samorządowych.
- metody angażowania partnerów z sektora biznesu i organizacji społecznych
proces tworzenia misji
- identyfikacja domen strategicznych,
- formułowanie planów działań - instrumenty ich wdrażania.
*
RELACJE INWESTYCYJNE. Relacje inwestycyjne między organami samorządu terytorialnego, inwestorami, bankami, etc.
*
KLIMAT DLA INWESTYCJI. Budowanie korzystnego klimatu społecznego
dla innowacyjnych przedsięwzięć samorządu na poziomie lokalnym (gminy, miasta, powiatu). tworzenie i wdrażanie modeli współpracy miedzy władzami lokalnymi a środowiskiem biznesu i/lub organizacji społecznych,
- przeciwdziałanie konfliktom,
- działania informacyjne, promocyjne i lobbingowe.
*
PUBLIC RELATIONS. "Polityka informacyjna" samorządów (czyli informacji publicznej). Tworzenie strategii informacyjnej, projektowanie publikacji samorządowych (informatory, ulotki, biuletyny, strony internetowe, tablice informacyjne, plakaty itp.), doradztwo w dziedzinie kontaktów władz samorządowych ze środkami przekazu (media relations), doradztwo w dziedzinie wystąpień publicznych ( w tym usługi z zakresu speechwritingu) i organizacji debat publicznych.
*
OBSŁUGA INTERESANTÓW. Poprawa organizacji i jakości obsługi interesantów przez urzędy miast i gmin. Opracowanie koncepcji merytorycznej punktów informacyjnych, procedur obsługi interesantów, monitoringu skarg i wniosków. Przygotowanie personelu urzędniczego do obsługi interesantów "specjalnej troski" (nadmiernie pobudzonych emocjonalnie, niezrównoważonych, zdezorientowanych).
*
PROMOCJA. Działania promocyjne samorządów (wobec potencjalnych inwestorów, turystów i firm turystycznych, organizatorów imprez). Opracowanie strategii promocji, ocena ekspercka istniejących materiałów promocyjnych (folderów, informatorów, ulotek, reklam itp), opracowanie koncepcji takich materiałów, pomoc merytoryczna
i redakcyjną w ich tworzeniu, opracowanie koncepcji imprez promocyjnych.
*
FUNDUSZE POMOCOWE. Profesjonalne przygotowanie wniosków grantowych
do Funduszy Pomocowych. Identyfikacja i analiza potrzeb (problemów) lokalnych, sformułowanie i opisanie przedsięwzięcia (projektu) zgodnie z nową orientacją PHARE.
*
BADANIA SPOŁECZNE: ILOŚCIOWE (ANKIETOWE) I JAKOŚCIOWE (FGI)
w zakresie:
-
diagnozowania potrzeb i preferencji mieszkańców,
-
oceny działalności władz lokalnych,
-
poziomu akceptacji mieszkańców dla planowanych działań inwestycyjnych (oraz innych planowanych decyzji władz obarczonych ryzykiem wywołania negatywnych reakcji zainteresowanych społeczności),
-
badania klimatu społecznego dla rozwoju przedsiębiorczości,
-
badanie jakości usług komunalnych.
________________________________________
BIZNES
*
Tworzenie partnerstwa i relacji inwestycyjnych między podmiotami gospodarczymi a organami samorządu terytorialnego.
*
Budowanie korzystnego klimatu społecznego dla inwestycji na poziomie lokalnym (gminy, miasta, powiatu). Tworzenie i wdrażanie modeli współpracy między podmiotami gospodarczymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi. Przeciwdziałanie konfliktom. Działania informacyjne, promocyjne i lobbingowych.
*
Budowanie (lub modyfikacja) publicznego wizerunku firmy (także stowarzyszenia gospodarczego). Tworzenie strategii "public relations", projektowanie publikacji (informatory, ulotki, biuletyny, strony internetowe, itp.), doradztwo w dziedzinie kontaktów ze środkami przekazu (media relations), doradztwo w dziedzinie wystąpień publicznych.
*
Formułowanie misji firmy wg modelu Ashridge opisującego:
- najogólniejszy cel, sen istnienia firmy,
- strategie - ujęte poprzez określenie domen strategicznych działania firmy, wskazanie na pozycję na rynku oraz przewagi konkurencyjne,
- wartości,
- standardy zachowań organizacyjnych.
*
Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych - IATN.
Zidentyfikowanie i zanalizowanie całościowych potrzeb szkoleniowych firmy według najbardziej aktualnej metodologii brytyjskiej. Całość działań w tym zakresie opiera się na analizie dokumentów strategicznych firmy, pogłębionych wywiadach z kierownictwem firmy i tzw. kwestionariuszu zblokowanym przeprowadzanym z pracownikami szeregowymi. W efekcie kierownictwo firmy otrzymuje raport identyfikujący problemy szkoleniowe firmy na poziomie całego przedsiębiorstwa, jego poszczególnych wydziałów, oraz indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników. Pozwala to na sformułowanie całościowej i długoterminowej strategii szkoleniowej dla instytucji. Dodatkowo kierownictwo firmy uzyskuje informacje o istotnych problemach firmy nie dających się rozwiązać metodami edukacyjnymi i wymagających działań natury organizacyjnej, finansowej lub personalnej.
*
Doradztwo w zakresie poprawy organizacji i jakości obsługi klientów.
________________________________________

BADANIA SPOŁECZNE

Klasyczne badania rynkowe oraz badania społeczne: ilościowe (ankietowe) i jakościowe (FGI). Szczególnie badania społeczne w zakresie diagnozowania poziomu akceptacji mieszkańców dla planowanych działań inwestycyjnych oraz klimatu społecznego dla rozwoju przedsiębiorczości.
________________________________________
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I BADANIA SPOŁECZNE
* "
Polityka informacyjna" organów administracji państwowej (czyli informacji publicznej).Tworzenie strategii informacyjnej, projektowanie publikacji własnych (informatory, ulotki, biuletyny, strony internetowe, tablice informacyjne itp.), kontakty władz ze środkami przekazu (media relations), wystąpienia publiczne ( w tym usługi
z zakresu speechwritingu) i organizacji debat publicznych.
*
Doradztwo w zakresie poprawy organizacji i jakości obsługi interesantów przez urzędy państwowe. Opracowanie koncepcji merytorycznej punktów informacyjnych, procedur obsługi interesantów, monitoringu skarg i wniosków. Przygotowanie personelu urzędniczego do obsługi interesantów "specjalnej troski" (nadmiernie pobudzonych emocjonalnie, niezrównoważonych, zdezorientowanych).
* Doradztwo w zakresie współpracy organów administracji państwowej z organizacjami pozarządowymi obejmuje:
tworzenie i wdrażanie modeli współpracy między organami władzy publicznej a organizacjami pozarządowymi.
*
Badania społeczne: ilościowe (ankietowe) i jakościowe (Focus Group Interview)
w zakresie diagnozowania potrzeb i preferencji obywateli, oceny działalności władz publicznych, poziomu akceptacji dla planowanych działań i decyzji.


Strona w rozbudowie; ostatnia modyfikacja: maj 2007 (v.033) | info@ibs24.eu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego