IBS


Idź do spisu treści

Ochrona i Inżynieria Środowiska


Opracowania z zakresu
wpływu inwestycji na środowisko:
- ocena oddziaływania inwestycji z uwzględnieniem fazy budowy, eksploatacji i likwidacji,
- analiza
uwarunkowań środowiskowych realizacji inwestycji wraz z uwzględnieniem tych elementów środowiska, które mogą być szczególnie narażone na wpływ inwestycji.

Wielokryterialne analizy wariantów
realizacji i eksploatacji inwestycji,

Propozycje modyfikacji rozwiązań szczególnie
silnie wpływających na środowisko oraz sugestie i zalecenia dotyczące rozwiązań przeciwdziałających zagrożeniu bądź ograniczających zagrożenie.

Analizy wpływu istniejących obiektów na
komponenty środowiska, w tym na środowisko przyrodnicze i społeczne, z uwzględnieniem zdrowia człowieka.

Realizacja i aktualizacja wojewódzkich, powiatowych i gminnych
planów gospodarki odpadami.

Realizacja i aktualizacja programów ochrony środowiska dla
jednostek samorządu terytorialnego.

Analiza potrzeb i sporządzanie założeń do
planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jednostek samorządu terytorialnego.

Budowa systemów analitycznych
na potrzeby monitoringu atmosfery.

Analiza jakości wyników pomiarów w automatycznych i manualnych sieciach pomiarowych z wykorzystaniem metod stochastycznych i deterministycznych.

Modelowanie stochastyczne.

Prognozowanie stochastyczne, w tym modele ostrzegawcze.

Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń
w atmosferze metodami stochastycznymi oraz w oparciu o modele dyfuzyjne (Eulera, Lagrange’a i objętościowe).


Strona w rozbudowie; ostatnia modyfikacja: maj 2007 (v.033) | info@ibs24.eu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego