IBS


Idź do spisu treści

Opracowania IBS

Opracowania pracowników Instytutu
badania i oryginalne opublikowane prace twórcze


1. (1981):Postawy wobec religii i poczucie kontroli a ocena sytuacji moralnych. Zeszyty Naukowe.Psychologia, Gdańsk, 3, 47-66 (20 stron)
2. (1981).:Podmiotowe i sytuacyjne warunki myślenia twórczego, Zeszyty Naukowe, Gdańsk, 4, 37-46 (10 stron)
3. (1983):Informacje oceniające, samoocena i poczucie kontroli a myślenie twórcze, Wrocław, PAN (105 stron)
4. (1993):Poczucie alienacji - charakterystyka psychometryczna, Przegląd Psychologiczny, 4, 461-480 (20 stron)
5. (1993).:Psychospołeczne konsekwencje bezrobocia i zubożenia wśród mieszkańców małych miejscowości, W: Z problemów polityki społeczneji edukacji politologicznej, (red.) U. Świętochowska , Gdańsk (10 stron)
6. (1994):Poczucie kontroli a zawodowa samosterowność, Humanizacja Pracy, 1-2, 31-37 (7 stron)
7. (1995): HIV/AIDS: poczucie alienacji oraz wsparcie i odrzucenie społeczne, Gdańsk, UG (141 stron)
8. (1995).: HIV/AIDS- aspekty medyczne i społeczne ( redakcja oraz współautorstwo - książka wydana w wersji angielskiej i polskiej) Gdańsk, UG , 177 – 200, (artykuł - 24 strony)
9. (1995): Przynależność do grup nieformalnych wśród młodzieży a poczucie alienacji, W: Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, red. S. Kawula, H. Machel, Adam Marszałek, Toruń, , ss.49-79 (31 stron)
10. (1995): Skala Wsparcia Społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne, Przegląd Psychologiczny, 38,191-215 (25 stron)
11. (1996): Sierpień 1980 - co pozostało z tamtych dni? w: Sierpień 1980 co pozostało z tamtych dni? Red.J.Kulas, U G, Gdańsk (60 stron)
14. (1996): Podmiotowe wyznaczniki samosterowności zawodowej, Studia psychologiczne, t.XXXIV, ss. 64-81 (18 stron)
15. (1997): Zmiany świadomości społecznej pracowników stoczni w okresie transformacji ustrojowej, (w:) Problemy społeczne ludzi morza w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. Izydor Sobczak, Krzysztof Wszeborowski, Instytut Bałtycki, Gdańsk, 38 – 47, (10 stron)
16. (1997): Przemoc doświadczana w dzieciństwie a gwałty dokonywane na dzieciach, Zdrowie Psychiczne, nr 2 (20 stron)
17. (1997): Korzenie zła - przemoc wobec dzieci,(w) Wobec Przemocy, red. Dorota Kubacka -Jasiecka i Anna Lipowska-Teutsch, ALL, Kraków, 89 – 103, (15 stron)
18. (1998): Przemoc i młodzież. W: Przemoc wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej. Red. Papież. Gdańsk (17 stron)
19. (1999): Przemoc i młodzież. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. PWN .Warszawa (250 stron)
20. (2000): Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole, Przegląd Oświatowy, Gdańsk (111 stron)

Badania zakończone opracowaniem podręczników, skryptów
1. (1983).:Psychologia Kliniczna. Wprowadzenie do psychologii sądowo -penitencjarnej, Gdańsk, U.G
2. (1983):Informacje oceniające, samoocena i poczucie kontroli a myślenie twórcze, Wrocław, PAN
3. (1995): HIV/AIDS: poczucie alienacji oraz wsparcie i odrzucenie społeczne, Gdańsk, UG (200 stron)
4. (1995).: HIV/AIDS- aspekty medyczne i społeczne (redakcja oraz współautorstwo - książka powstała we współpracy z Uniwersytetem w Yale oraz Uniwersytetu w Stockholmie, wydana w wersji angielskiej i polskiej) U.G., Gdańsk (200 stron)
5. (1999): Przemoc i młodzież. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. Warszawa, PWN, ( 200 stron)
6. (2000): Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole, Przegląd Oświatowy, Gdańsk (111 stron)
7. (2000): Narkomania: diagnoza, interwencja, profilaktyka, Przegląd Oświatowy, Gdańsk (48 stron)
8. (2000): Agresja i przemoc w realiach współczesnej szkoły – refleksje praktyków, Przegląd Oświatowy, Gdańsk (96 stron)
9. (2001): Bez przemocy w szkole i pracy, współautorstwo. Przegląd Oświatowy, Gdańsk (200stron)

Pozostałe badania społeczne i publikacje
1. (1984):Psychologiczne zróżnicowanie: teoria i metody badania wg. H.A.Witkina, W: Materiały do nauczania metod diagnostycznych, (red.) M.Bogdanowicz, U.G.,Gdańsk, 79-117
2. (1984).:Regulacyjne znaczenie umiejscowienia poczucia kontroli, Zeszyty Naukowe, Psychologia, Gdańsk, 6, 47-65
3. (1989).:Poczucie osamotnienia - charakterystyka zjawiska, Przegląd Psychologiczny, 4, 1079-1098 (20 stron)
4. (1991): Poczucie osamotnienia a zdrowie psychiczne. Zeszyty Naukowe, Psychologia, Gdańsk, 10, 117-130
5. (1992):Przemoc - charakterystyka zjawiska, W: Demograficzne aspekty uwięzienia, (red.) U.Świętochowska, Gdańsk
6. (1992): Człowiek w sytuacjach samotności a poczucie osamotnienia, Zdrowie Psychiczne, W-wa, 3-4, 95-107
7. (1993).:Alienacja w szkole i w domu, Nowa Szkoła, W-wa, 2, 100-103
8. (1993):.Osamotnienie w okresie dorastania, Zdrowie Psychiczne, W-wa, 1-2, 93-101
9. (1993):Toksykomania jako zjawisko psychologiczne, W: HIV/AIDS - źródła zakażenia, (red.) H.Mahel W-wa, 34-44
10. (1994): Charakterystyka Zespołu Dziecka Krzywdzonego – Pomost
11. (1995): Konsekwencje odległe Zespołu Dziecka Krzywdzonego, Pomost
12. (1995): Skuteczność i tożsamość "Solidarności" w percepcji szeregowych członków i działaczy "S", Gdańsk, Ośrodek Prac Społeczno Zawodowych (50 stron)
13. (1995): Potrzeby i oczekiwania liderów NSSZ "S" wobec Organizacji Zakładowej, Regionalnej, i Krajowej, Gdańsk, Ośrodek Prac Społeczno -Zawodowych (50 stron)
14. (1995): Tożsamość oraz przyszłość "Solidarności" w świetle poglądów delegatów na tematy związkowe, gospodarcze i polityczne, Gdańsk, Ośrodek Prac Społeczno –Zawodowych (46 stron)
15. (1995): Tożsamość oraz przyszłość "Solidarności" w świetle poglądów szeregowych związkowców na tematy związkowe, gospodarcze i polityczne, Gdańsk, Ośrodek Prac Społeczno –Zawodowych ( 45 stron)
16. (1995): Postawy pracowników Stoczni Gdynia S.A. wobec przemian zakładowych, związkowych, gospodarczych i politycznych, Gdańsk, Ośrodek Prac Społeczno –Zawodowych (42 strony)
17. (1997): Przemoc w środowisku szkolnym, w: Przeciw Przemocy, Przegląd Oświatowy, Gdańsk
18. (1997): Opinie i oczekiwania członków NSZZ” Solidarność” przed wyborami parlamentarnymi oraz z chwilą uruchomienia Akcji Wyborczej „Solidarność” NSZZ Solidarność, Gdańsk (45 stron)
19. (1998): Konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 4.26-30
20. (1998): Przemoc i młodzież. W: Przemoc wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej. Red. Papież. Gdańsk
21. (1999): Rząd, samorządy i NSZZ”Solidarność” przeciw przemocy – fakty i wnioski. Przegląd Oświatowy. Gdańsk
22. (1998): Konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 4,26-30, (5 stron)
23. (1999): Mobbing – terror psychiczny w miejscu pracy. Gdańsk
24. (2000): Styl życia młodzieży w nowej Polsce, Przegląd Oświatowy, 2001

Nie opublikowane opracowania, w tym prace oczekujące na publikację, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy
1. (1995): Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi, Informator Stoczniowy, 1994, 1. (6 stron)
2. (1995):Raport o przemocy wobec dzieci, Kraków-Gdańsk (100 stron)
3. (1996): Wypadkowość w pracy - analiza przyczyn, Stocznia Północna, Gdańsk (raport, 25 stron)
4. (1999): Kondycja rodziny wiejskiej w województwie pomorskim (dawne gdańskie, elbląskie i słupskie – 4 raporty 250 stron)
5. Edukacja bez przemocy – w druku
6. Przemoc w domu, szkole i pracy – ekspertyzy sądowe (przygotowanie do publikacji)
7. Opracowanie programu i zorganizowanie kursu edukatorów dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i psychologów – Przemoc w domu i szkole: diagnoza, interwencja, systemy zapobiegania – zatwierdzonego przez MEN
8. Opracowanie środowiskowego programu profilaktycznego zatwierdzonego przez MEN pt.”Razem przeciw przemocy” i przeprowadzenie pilotażu w Gdyni
9. Opracowanie programu szkoleń dla dyrektorów gimnazjów i liceów – Edukacja bez przemocy
10. Opracowanie programu studiów podyplomowych Menedżer Oświaty i kierownictwo tych studiów

Publikacje i badania z zakresu metod ilościowych i inżynierii środowiska
(2007) Opracowanie metodologii i przeprowadzenie obliczeń w pracy: P. Izdebski "Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi" wyd. UKWB 2007, ISBN 978-83-7096-616-4
(2005-2006) System analityczny oceny jakości danych pomiarowych z automatycznych sieci monitorujących stan atmosfery aglomeracji miejsko przemysłowych oraz prognoz ostrzegawczych wysokich stężeń zanieczyszczeń w atmosferze oparty na metodologii statystycznej; grant zamawiany KBN POL - POSTDOC II NR PBZ/MEIN/01/2006/53
(2001-2004) - Badania w obszarze analiz zanieczyszczeń atmosfery
- Strukturalno - czasowa analiza negatywnych zjawisk ekologicznych w Aglomeracji Gdańskiej GRANT KBN/BW UG 2320-5-0239-9
- Prognozowanie stężenia dwutlenku azotu w atmosferze na przykładzie Aglomeracji Gdańskiej GRANT KBN/BW UG 2320-5-0087-1
- Modelowanie stężeń dwutlenku azotu w atmosferze GRANT KBN/BW UG 2320-5-0111-2
(2005) Zdań kilka o potrzebach i skuteczności. Budowa systemu oceny jakości danych pomiarowych-Raport 2004; Gdańsk 2005; ISBN 83-913904-2-05.
(2004) Statystyczna interpolacja braków danych pomiarowych-Raport 2003 o stanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej (s. 108-118); Gdańsk 2004; ISBN 83-913904-2-04.
(2004) Szymańska Krystyna, Fijołek Mariola, Trapp Wojciech, Paciorek Małgorzata, Czechowski Piotr Oskar, Pikor Danuta, Czajka Bogna, Łukasiak Norbert, Kosiak Tomasz, Pawluk Bartłomiej, Golędzinowska Anna; AIRPOMERANIA – projekt systemu zarządzania środowiskiem w zakresie ochrony powietrza w województwie pomorskim; Raport za rok 2003 o stanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej (s. 79-84); Projekt LIFE ŚRODOWISKO; Gdańsk 2004; ISBN 83-913904-2-04.
(2004) System prognozowania wysokich stężeń dwutlenku azotu w atmosferze (na przykładzie Aglomeracji Gdańskiej); Politechnika Warszawska; Warszawa 2004
(2003) Wybrane elementy systemu ostrzegawczego wysokich stężeń dwutlenku azotu na przykładzie Aglomeracji Gdańskiej (Model matematyczny i ocena funkcjonowania); (s. 143-173); Gdańsk 2003; ISBN 83-913904-0-3
(2003) Chosen elements preceding the construction of the prognostic warning system for high concentration of nitrogen dioxide; Conference air monitoring network – a local authorities; initiative of environmental management in the region facing the EU accession; Gdańsk 2003;
(2002) Wybrane etapy poprzedzające budowę prognostycznego systemu ostrzegawczego wysokich stężeń dwutlenku azotu (prognozy stochastyczne); (s. 82-96); Gdańsk 2003; ISBN 83-913904-2-03.
(2002) Prognozy zanieczyszczenia atmosfery jako element strategii zarządzania przedsiębiorstwa; Opracowanie niepublikowane; Gdańsk 2002
(2002) Wybrane etapy poprzedzające prognozowanie zanieczyszczeń powietrza w Aglomeracji Gdańskiej (Istota, cel i zasadność budowy systemu prognostycznego); Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 919 (s. 23-29); Wrocław 2002; PL ISSN 0324-8445.
(2001) Ocena jakości danych pochodzących z sieci monitorującej stan atmosfery na przykładzie Aglomeracji Gdańskiej; IV Ogólnopolska Konferencja Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (s. 43-55); 2001r.
(2001) Weryfikacja i diagnostyka danych pomiarowych; Monitoring atmosfery w Polsce i wybranych krajach Europy; Gdańsk 2000.
(2000) Znaczenie danych meteorologicznych i ich wstępna analiza statystyczna dla potrzeb badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego; ISBN 83-88139-03-7.

Badyda A., Wawrzonek R., Zawadzki J.: „Zastosowanie metod geostatystycznych do ograniczenia zbioru punktów pomiarowych”. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia 3/2003, str. 41 52
Badyda A., Wawrzonek R.: „Środowiskowe aspekty budowy i eksploatacji kolei podziemnej”. Rynek kolejowy 05/2005, str. 66 72
Badyda A.: „Ruch drogowy a zanieczyszczenie powietrza obszarów miejskich na przykładzie sytuacji w przekroju Al. Niepodległości w Warszawie”. Rozdział III.4 Raportu „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2004 r.”. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2005.
Lubiński W., Badyda A., Płusa T., Kraszewski A., Emeryk A.: „The influence of air pollution on respiratory symptoms and pulmonary function test results in inhabitants of Warsaw”. Polish Journal of Environmental Studies vol. 15, no. 2B, part. II, 2006, str. 408 412
Badyda A., Majewski G.: „Analiza zmienności stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych w aglomeracji miejskiej na tle natężenia ruchu pojazdów i warunków meteorologicznych”. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 1(33)/2006, str. 146 157
Badyda A., Lubiński W., Kraszewski A., Płusa T., Chciałowski A.: „The influence of air pollution on respiratory symptoms and pulmonary function test results in people living close to busy roads” (abstract). European Respiratory Journal vol. 28, supp. 50, September 2006, str. 460
Opracowania, prace projektowe:
Badyda A., Wawrzonek R.: „Studium współczesnych rozwiązań technicznych ograniczających negatywny wpływ liniowych inwestycji drogowych na ekosystemy leśne”. Projekt wykonany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Warszawa 2003
Badyda A., Gryziński M., Sawicka A., Wawrzonek R.: „Koncepcja rozwiązania problemu nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na obszarach podlegających jurysdykcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”. Projekt wykonany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Warszawa 2004
Badyda A., Wagner M., Wawrzonek R.: „Plan gospodarki odpadami dla gminy Bytów”
Badyda A., Wagner M., Wawrzonek R.: „Program ochrony środowiska dla gminy Bytów”
Badyda A., Wawrzonek R.: „Plan gospodarki odpadami dla gminy Jeziora Wielkie”
Badyda A., Wawrzonek R.: „Program ochrony środowiska dla gminy Jeziora Wielkie”
Badyda A., Gryziński M., Wawrzonek R.: „Plan gospodarki odpadami dla gminy Nadarzyn”
Badyda A., Gryziński M., Wawrzonek R.: „Program ochrony środowiska dla gminy Nadarzyn”
Kraszewski A., Badyda A.: „Metoda oceny efektów ograniczenia uciążliwości ruchu drogowego w aspekcie środowiska miejskiego w Warszawie”. Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2005-2006


Strona w rozbudowie; ostatnia modyfikacja: maj 2007 (v.033) | info@ibs24.eu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego